آهنگ های پیشنهادی

دانلود آهنگ بروسا از ایوب مهرجویی و الیسا+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی ایوب مهرجویی و الیسا به نام بروسا با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

 ایوب مهرجویی و الیسا بروسا

دانلود آهنگ بروسا از ایوب مهرجویی و الیسا

متن آهنگ بروسا

ترا نی هچ بروسا منی سرا

تو پچی نیایه منی گورا

اگه لوته منا چی هبر بزانه ترا

تو پچی گاره گو پکرا تو مبه بی منا

ترا نی هچ بروسا منی سرا

تو پچی نیایه منی گورا

اگه لوته منا چی هبر بزانه ترا

تو پچی گاره گو پکرا تو ببه بی منا

راحت به بی منا آرام به بی منا

فکر مکا منی سرا تو منی نهه من تهی نیا

کسمت منو تهی جدایی شاهد منی خدایه

هر تو گو من کبول کو هنی منی عشق بی وفایه

برو برو بی وفا تو نکو گو من وفا

ترا گندا گو دگه کسا وتا مگو تو باوفا

بی وفا بی تهی نفهمتت منا ترا نی بروسا چی سوچه منا

برو وت تو خوش به منا غمی مکه دل پرشت تو بی تا بی زوبانی منا

لهنت په ترا گو من تو چی کو لهنت په وتا که تی سرا بروسا کو

اشتبا منی گت ای دل مدا ترا ای دل درد هانی تهی هاترا

دل وت دردیگه منا بی زار مکا دل پروشتا بیتا گیشتر وتا خراب مکا

توه اتی آیه تی آیگه سزایه منا بل گو وتا منی دلایه

هر چی گوشه کبول بی وفا وا منا تو برو گو وتی منی غما گیشتر مکا

دلداره تو منی تو وت خراب کو منی دلا گوشه هنی مگو که من چی کو

وت نزانه چونه تهی راهه وت نزانه چونه تهی گا

وت نزانه چونی سزایه تو دیه منا

دل منی بیتگار کا چون مکا گو هچ کا

تو وت وفادار نهه منی دلا چو   کا

دگه منا تو توار مکا هچ مگوش منا خراب مکا

بسه من گو دمبا تهی گاران

هر چی کنه گو وت بکا منا تو گیشتر خراب مکا

منو تهی کسمت جداهه دگه منا گو هچ هبر مکا

6 بهمن 1397 93 0
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ مهرانی همسفر از وحید ترکش+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی وحید ترکش به نام مهرانی همسفر با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

وحید ترکش مهرانی همسفر

دانلود آهنگ مهرانی همسفر از وحید ترکش

متن آهنگ مهرانی همسفر

استال روک با تهی میتگه سرا

ارسیگه دل تهی مهرانی کبلها

تو دل گدا مبو چو بی وفا مبو

شیداهی گندگا تو بی سما مبو

جیگا مهاره تهی بستا زمانگه

یک مردمیه چم پر تو نشانگه

تهی هسنا مهلبه چو باهوه تبه

تهی درده زیملوک گیابانه زینته

ترا دودی زانگا من چو کنا منا

گوشا زمانگه هنگا سیم زرا

ترا گو هوار با عشکه لوارا با

بی تو گنوکا با گو تو ما سارا با

تهی عشکه انقلاب رستا مهی باگ

همدرده دیدگه کشتا تهی داسنا

مده مودانیا تاب مجه پیرا بی حساب

چولانی زیمرا

تو مهبته منی تو جنته منی

پل رنگ ءُ پلهبر تو کسمته منی

هر گور ءُ موسومی  مردمی

سهبه سمینا چو تهی رنگ دروشمی

یک بانوکی وتی چولا چه بچتا

تهی عاشکه تهی رنجان گو رنجتا

من تهی رپیکا با مهرانی همسفر

رهچارا تهی وتن تهی هانولوتگا

ترا دود سا گلا هاجو کنا برا

پروشان زمانگه همگاهءُ سیم سرا

ترا گو هوار با عشکه توار با

بی تو گنوک با گو تو ما سار با

6 بهمن 1397 177 0
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ مهرءِ وسواس از عمار حسین زهی+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی عمار حسین زهی به نام مهرءِ وسواس با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

عمار حسین زهی مهرءِ وسواس

دانلود آهنگ مهرءِ وسواس از عمار حسین زهی

متن آهنگ مهرءِ وسواس

ای زندگی وتی من رنجءُ غما گو سر کو

دردیگه زندمانا بس گو منا هبر کو

بیلءُ یلانی تژنا اندوهی دا ترا دل

دیری ترا من گوشتا اندوهی دلا بل

بی تو سجی دلا من چونی غمی دلا دا

ای دود غما دلبر دردیگه زند  یاتا

6 بهمن 1397 36 0
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ دوری دوستی از عبدل علی+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی عبدل علی به نام دوری دوستی با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

عبدل علی دوری دوستی

دانلود آهنگ دوری دوستی از عبدل علی

6 بهمن 1397 27 0
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ جدایی از نعیم علی و عارف رئیسی+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی نعیم علی و عارف رئیسی به نام جدایی با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

نعیم علی و عارف رئیسی جدایی

.

دانلود آهنگ جدایی از نعیم علی و عارف رئیسی

متن آهنگ جدایی

تو روه روه من مرا مرا

عاشکا تهی دستا تهی گرا

بی ترا صنم بی تو هچ نبی

گو ترا صنم وشه زندگی

تو روه کجا گوش منا چیا

یل دیه منا  روه گو کیا

ما چه هم جدا ای خدا خدا

چیه می گنا گوش بیا پدا

تو روه روه من مرا مرا

عاشکا تهی دستا تهی گرا

بی ترا صنم بی تو هچ نبی

گو ترا صنم وشه زندگی

ای منا غما که کته دوا

هچبرا چه تو من مبا جدا

هست منی اچا گل کجا شتا

تو بگوش منا چیه می خطا

تو روه روه من مرا مرا

عاشکا تهی دستا تهی گرا

بی ترا صنم بی تو هچ نبی

گو ترا صنم وشه زندگی

چم تهار با شپ سبا نبا

تو بیا صنم غم می گار با

تو بده دلا من دیا را

تو بهه منی دنیا کور بی

تو روه روه من مرا مرا

عاشکا تهی دستا تهی گرا

بی ترا صنم بی تو هچ نبی

گو ترا صنم وشه زندگی

تو منا گوشه چیا تو چوشه

گو همی هبر تو منا کوشه

دل په درد بیت پر چه درد بیت

تی سرا صنم هر وهد ندر بیت

تو روه روه من مرا مرا

عاشکا تهی دستا تهی گرا

بی ترا صنم بی تو هچ نبی

گو ترا صنم وشه زندگی

6 بهمن 1397 190 0
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ دو روچتا از شعیب اس تی آی و ندیم خاموش+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی شعیب اس تی آی و ندیم خاموش به نام دو روچتا با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

شعیب اس تی آی و ندیم خاموش دو روچتا

دانلود آهنگ دو روچتا از شعیب اس تی آی و ندیم خاموش

متن آهنگ دو روچتا

دو روچ تان زندگیءِ سفر

ها نی گوستءَ شتان تو کجا من کجا

بر باد کو بی وفا تو منا

هنچو ستکءُ تباه تو کجا من کجا

تو اگه تهی ادان پلءُ بهار

تو اگه تهی بچکندءِ توار

تو نو نهه منی یادءَ صنم

من نهو نبا بی هال چه ترا

دو روچ تان زندگیءِ سفر

ها نی گوستءَ شتان تو کجا من کجا

بر باد کو بی وفا تو منا

هنچو ستکءُ تباه تو کجا من کجا

دوریءِ غم تهی مارا کشیت

کسی نیه تهی هالا ندنت

چون بی گوزی بی تو زندگی

وابو نیه ارام ءُ کرار

دو روچ تان زندگیءِ سفر

ها نی گوستءَ شتان تو کجا من کجا

بر باد کو بی وفا تو منا

هنچو ستکءُ تباه تو کجا من کجا

تو اگه تهی ادان پلءُ بهار

تو اگه تهی بچکندءِ توار

تو نو نهه منی یادءَ صنم

من نهو نبا بی بی هال چه ترا

دو روچ تان زندگیءِ سفر

ها نی گوستءَ شتان تو کجا من کجا

بر باد کو بی وفا تو منا

هنچو ستکءُ تباه تو کجا من کجا

6 بهمن 1397 15 0
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ نکاح از محمد حسین زهی+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی محمد حسین زهی به نام نکاح با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

محمد حسین زهی نکاح

دانلود آهنگ نکاح از محمد حسین زهی

متن آهنگ نکاح

سلام منی رویا وابءُ شپءُ دنیا

سلام په تو کرتی ما را جدا

سلام په عشق دست مجه منا

نلوتان بی ناموسی ببا

بگو غیرتی ببی حتی کمی تیی سرا

بگو مهلی ارس بیه تهی چما

خوشبخت بکه بگو کول بده

سلام په دنیا کرتی مارا جدا

اشیا حتما حکمتی هستت

تو خوش ببه من بی خوشا

مچار ادا تو به منی چما

نلوتا بگنده تو منی ارسا

خداحافظ آ منتظره تهی

نلوتا چون من فقط بکنته انتظار

مهلی چون من فقط درد کشی

تو منی سام نهه عشق منی سام نهه

آخری ملاقاتیه نمنی تهی چارگا

زانا راضی نهه زانا تهی دل بی نلوتی

تهی پته هبر اشه یا من یا محمدا

خوشبخت به

خوشبخت به منی صنم

خوشبختی تهی فقط منی آرزوه

درستا بگو

بگو چینچو منی دوستا

بگو نلوته ایشا بگو بگو منی

نلوتا کر من بیا نلوتا دور ببه

نلوتا یعقوبه حال منی سرا به

نلوتا

نلوتا تو فقط منی گه

درست بگو بگیر چه کسیا نلوته

بیتگا هنو چوکی اچ ماتا دیر کنه

بیتگا هنچو مجنون اچ لیلایا دیر کنه

بیتگا هنچو پتی چوکه محبت مگندیت

بیتگا هنچو یعقوب یوسف نگندیت

من گو تو منی یوسف مگو ترا من در کنا

بگو تو بگو مهل نکاح وانا

ترا چی جست کنا بگو منا کبول نهه

بگو فقط محمدا لوتا منا په زور مده

6 بهمن 1397 59 0
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ تنهایی از محمد اس ای لاشاری+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی محمد اس ای لاشاری به نام تنهایی با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

محمد اس ای لاشاری تنهایی

دانلود آهنگ تنهایی از محمد اس ای لاشاری

متن آهنگ تنهایی

یادتن گوشتن ترا په درد من درمانه

یادتن گوشتون بنند که جاه ته چمانه

کارتن فقط روگ الان شوته چن ماهه

دل من پروشتگو ته چم من ارسانه

منی حالا بچا دلون په کی وشانه

چنکه من سادگتون دنیا کیی دستانه

گوشتی که ممد برو یی آخری گپانه

منو غمواری دل الان چطو تنهایه

تو و وشحالی دل منم بوتون تنهایء

عصبی بغض کنو تی انتظار کد یایه

تیی یایگ بچا واکی پ من رویاین

بد ترین تنهایی بی رحمی دنیاین

تیی وشین روچن تنهافقط گو آیه

تنهایی که بهترن حکایتی گو ماین

حکم تنهایی دل بچا په من صادر بو

هر که گفتون خبن په قلب من قاتل بو

ترا ارزش داتون آیی په ته قاءل بو

منا ارزش نیسته آیی الان قابل بو

منی چمان کوره دلون چطو قافل بو

دلا هرجا داتون دلون چتو عاشق بو

دلا دلدار داتون صاحب آ دل شر بو

منا تقصیر هسته خبی من آ سل بو

ترا ارزش نیسته بس دل من باز ول بو

صید ما گرانتو په همشیا آپ گل بو

منی احساس چی بو په دست ته آ له بو

من حساسا بچا همدم آیی تل بو

دل ویرانگو من آیی گو کی محفل بو

من ویرانگو من آیه ته منزل بو

من ترا چی گوشتون بچا ترا من دل بو

هرچی دل فکر نکو برعکس دل آ سل بو

6 بهمن 1397 22 0
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ دل وتن شیدءَ گنوک اِنت چون کنان از منصور پاد + متن آهنگ

آهنگ بلوچی منصور پاد به نام دل وتن شیدءَ گنوک اِنت چون کنان با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

منصور پاد دل وتن شیدءَ گنوک اِنت چون کنان

دانلود آهنگ دل وتن شیدءَ گنوک اِنت چون کنان از منصور پاد

متن آهنگ دل وتن شیدءَ گنوک اِنت چون کنان

دل و تن شیدا گنوکاں چوں کناں

ھانل ءِ عشق ءَ زروکیں چوں کناں

یک گورے تی عشق ءِ زیبایی امُل
دومیا پُلّیں بلوچستان پُل

یک گورے تی عشقءِ زیبایی امل

دومی ءَ پلّیں بلوچستان پُل َ

دل بھاری موسماں تل تل کتہ
تو مناں کشتہ وتا را گل کتہ

ناز ؛کاں نازانی نازی نازُکیں
سمبھیت مھرانی مھروک بانکیں

انشپی مھکان تی رنگیں گوشے،
تو منی تھناییءَ کاے پروشے

شپ زھیرانی سرءَ روکیں گوشے
یات تی ائیدءِ ھما، نوکیں گوش

پہ ترا کربان ءُ کولیگاں بیا
گندگ ءَ تی انچو تُنیگاں بیا،

دور نندان ءِ بگش، باریں چیا

تو وتی تھنایی ءَ گارے چیا

اف مباتاں پُل بھاری کندگاں
سر سدکہ ناز، نازیں مَلّگاں

تو، کہ مھپر ششتگاں کئورے سرا
سرجمیں سرباز توپانیں گوشے

کنجل ے چم ءِ تل ءَ کشّءِ وتی
مھلبیں ھسن ءَ دل ے بکشءِ وتی

اینچو اشتاپ ءِ کجا کمو بجل
انگتا دیدار آسر، نئیں جگر

ٹھل ءُ نازاں مرچی بازاری کتہ
عاشقاں گریتہ پدا زاری کتہ

من رفیق، اں بیا تئی رھچار باں
اے وتن تئیگاں ترا کربان باں

رفیق رھچار

6 بهمن 1397 51 0
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ بیوفا از غنی آرام و سلمان سزا + متن آهنگ

آهنگ بلوچی غنی آرام و سلمان سزا به نام بیوفا با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

غنی آرام و سلمان سزا بیوفا

دانلود آهنگ بیوفا از غنی آرام و سلمان سزا

متن آهنگ بیوفا

وفا نبیته گون ترا

بگو تو مارا پیسرا

منارا یل کتا کجا

بگو نو کیی په هاترا

ترا چه صد گله تها

گچین کتا من بیوفا

نزانتا روچی چون بیه

کنه تو گون منا دگا

نزانتا بیوفا بیه

تو گون منا جدا بیه

روه چه یادءُ ترانگان

گمانی هم صدا بیه

منا وتا چه زار مکن

گمانی تو شیکار مکن

وفایی بسه گون ترا

روان منا توار مکن

چون عاشکان من سر جنا

کجا وتارا سر کنا

ای کاگدء کلم منی

دله گون تو هبر کنا

تهی کندگان اثر کتا

وتارا گون هبر کتا

منی گون تهی ای دوستیا

نزا کیا نظر کتا

گمانی شهرا گوستگا

من دوسته جا نرستگا

مریدا دیتا گم منی

مریدا دست بستگا

من پای کوها کپتگا

گمانی شهرا رپتگا

تهی من دردءُ رنجا نو

شپا سجین نوپتگا

سلمان شیر وانتگا

پاروکا شیر بستگا

نیتکگه گنی چیا

من وشیا نرستگا

تو پاروکا گنوک کنه

گمانی آسا روک کنی

تو ناما بیوفاییه

بزا اشانا نوک کنه

6 بهمن 1397 19 0
ادامه و دانلود
هیژا موزیک
کانال تلگرام هیژاموزیک